forex trading logo

-->

Losowe zdjęcie

Statystyki strony

Użytkowników : 246
Artykułów : 285
Zakładki : 46
Odsłon : 448575
Regulamin rozgrywek RLH


Regulamin rozgrywek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 listopada 1999 00:00

REGULAMIN
RABCZAŃSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ


ART. I
CEL ROZGRYWEK
 

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Rabce Zdroju i okolicach. 

ART. II
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
 

§1. 

  1. Organizatorem rozgrywek Rabczańskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, w skrócie RLHPN są:  
  • Paweł Stachura 
  • Janusz Koperniak, 

zwani dalej Organizatorem.,  

oraz organ zwany Radą Ligi, która to składa się z przedstawicieli  każdej z drużyn uczestniczących w danych rozgrywkach.

Nadzorują oni prawidłowy przebieg rozgrywek oraz zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

2. Kompetencje Rady Ligi:
- zgłaszanie wniosków
- podejmowanie decyzji dot. kar i odwołań

3. Podejmowanie decyzji odbywa się poprzez głosowanie. Decyduje  większość 2/3 głosów. W razie równej ilości przeważa głos organizatora. W razie braku możliwości zebrania Rady Ligi decyzje podejmuje organizator.
- głosowanie jest ważne, gdy co najmniej 2/3 członków Ra­dy uczestniczy w głosowaniu,
- w głosowaniu niezbędna jest obecność organizatora.

4. W razie nieobecności członka Rady może go zastąpić przedstawiciel tej samej drużyny

5. Kadencja Rady Ligi trwa od pierwszego zebrania organizacyjnego do czasu zakończenia i zweryfikowania rozgrywek

6. Odwołania należy składać pisemnie do organizatora w terminie siedmiu dni tj. od spornego zdarzenia do zakończenia następnej kolejki ligowej
- odwołanie złożone po w/w terminie nie jest rozpatrywane.

§2.

Rozgrywki RLHPN odbywają się na hali zgodnie z harmonogramem.

§3.

Ogłoszenia, aktualne składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele oraz dokładny terminarz rozgrywek  zostanie ogłoszony na stronie ligi pod adresem www.rlhpn.rabka.pl

ART. III
PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ DRUŻYN DO ROZGRYWEK

§1.

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:

Pkt.a Pisemne zgłoszenie zawodników wraz z bezwzględnie wymaganymi danymi:

• Imię i nazwisko
• Rok urodzenia
• Wpis na temat przynależności klubowej, w którym grał zawodnik w roku rozpoczęcia aktualnej edycji rozgrywek (wpis np. „zrzeszony” lub „zrzeszony >35” .
•Wpis o niezrzeszeniu (np. „niezrzeszony”)

Pkt.b Wpłacą wpisowe w ustalonej wysokości w terminach podanych przez Organizatora (wysokość opłaty za uczestnictwo jest podawana każdorazowo przed nową edycją rozgrywek).

§2.

Karta zgłoszeniowa dostarczona do Organizatora musi posiadać komplet informacji w przeciwnym wypadku drużyny mogą nie zostać zakwalifikowane do rozgrywek

§3.

Kapitanowie podpisując kartę potwierdzają tym samym, że osoby wymienione na liście zgłoszeniowej występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatora ligi w przypadku zaistniałych kontuzji lub szkód materialnych oraz potwierdzają znajomość przez wszystkich zawodników niniejszego regulaminu i zgadzają się na przestrzeganie wszystkich punktów w nim zawartych.

§4.

Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada także za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.

§5.

Drużyna ma prawo z uzasadnionych przyczyn zmienić swoją nazwę podczas trwania rozgrywek. Każdorazowo nazwę drużyny zatwierdza Organizator. W niektórych przypadkach Organizator może nie przyjąć nowej nazwy lub nakazać zmienić obecną pod karą wykluczenia z rozgrywek.

Uzasadnienie zmiany nazwy musi zostać zgłoszone na piśmie.

§6.

Organizator ma prawo nie przyjąć do rozgrywek drużyny, która w poprzednim sezonie oddała trzy mecze walkowerem lub swoim zachowaniem utrudniały prowadzenie rozgrywek. Organizator nie przyjmie również drużyn posiadających zaległości w stosunku do Organizatora przed ich uregulowaniem jak również zawodników, którzy w poprzednim sezonie, utrudniali swoim postępowaniem prowadzenie rozgrywek.

ART. IV 
PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW DO GRY

§1.

Do rozgrywek drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, w tym:

• Można zgłosić dowolną liczbę  zawodników czynnie uprawiających piłkę nożną *(zrzeszonych).

• W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy płci męskiej, którzy ukończyli 18 lat

§2.

Powyższe przepisy dotyczą obydwu rund rozgrywkowych i nie ma możliwości odstępstw ani zmiany przepisów w czasie trwania ligi

§3.

Jeżeli drużyna zgłosi mniejszą ilość zawodników niż 12  ma możliwości dopisania zawodników w czasie trwania rundy rozgrywkowej.

§4.

Drużyna może dopisać lub wymienić jednego zawodnika tylko w przerwie między pierwszą a drugą rundą rozgrywkową. W drużynach, które zgłosiły 12 zawodników - w trudnych sytuacjach losowych - za zgodą kapitanów drużyn - można wymienić zawodników w trakcie rozgrywek.

§5.

Dopisanie lub wymiana będzie ważna tylko po przesłaniu informacji przez kapitana drużyny SMS-em lub mailem, w czasie ustalonym przez Organizatora. Nie dopuszcza się  przejścia zawodnika pomiędzy drużynami.

§6.

Zawodnicy wszystkich drużyn są zobowiązani na każdorazowe żądanie sędziego lub Organizatora do okazania przed meczem, w czasie jego trwania oraz po meczu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nie dostarczenie dowodu osobistego równoznaczne będzie z walkowerem.

ART. V
PRZEPISY DOTYCZĄCE UBIORU I BEZPIECZEŃSTWA NA HALI SPORTOWEJ

§1.

Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach RLHPN zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach z numerami na plecach, przy czym bramkarze muszą się różnić ubiorem od pozostałych zawodników i sędziów. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe. Sędzia prowadzący zawody lub Organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

§2.

Drużyna znajdująca się na pierwszym miejscu w terminarzu w razie potrzeby jest zobowiązania do zmiany kolorystyki swoich strojów piłkarskich (np. znaczniki).

§3.

Zawodnik przez cały czas trwania meczu powinien występować ze stałym numerem.

§4.

Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika. Do podstawowego i obowiązkowego ubioru zawodnika należą: koszulka, spodenki, skarpety, ochraniacze, obuwie (zezwala się na używanie wyłącznie obuwia przystosowanego od gry na hali tzw. „halówki”)

§5.

Zawodnicy, którzy mimo, zakazów będą grali w biżuterii w razie nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem jest utrata zdrowia własnego lub osób trzecich, ponoszą odpowiedzialność prawną, cywilna i moralną za ten wypadek. Gra w okularach dozwolona jest po przedstawieniu pisemnej odpowiedzialności zawodnika, który gra w okularach.

§6.

Organizatorzy zapewnią wyposażoną apteczkę w razie potrzeby użycia doraźnej pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster i/lub bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach, której zawodnik potrzebuje pomocy.

ART. VI
PRZEPISY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

§1.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opublikowanym na stronie internetowej www.rlhpn.rabka.pl

§2.

W czasie trwania rozgrywek obowiązuje również wszystkich uczestników regulamin hali sportowej  gimnazjum w Skawie

§3.

Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się gotowa do gry w terminie ustalonym w terminarzu przez Organizatora, sędzia, co 2 min przywołuje drużyny do gry, po 6 minutach i 3 gwizdku odgwizduje koniec zawodów i przyznawany jest drużynie przeciwnej walkower 3:0.

§4.

Organizator przewiduje możliwości zmian przez kapitanów drużyn terminu rozgrywania meczów.

§5.

Organizator może nakazać zespołom rozegranie spotkań w innym terminie. (sprawy techniczne, losowe lub zajęta hala).

§6.

Organizator ma prawo 7 dni przed terminem meczu do zmian w terminarzu bez powiadomienia drużyn. W terminie krótszym niż 7 dni Organizator dokonuje zmian informując o tym zainteresowane drużyny.

§7.

W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPN oraz ustalone przed sezonem przez uczestników przepisy gry.

§8.

Drużyna, która podejrzewa przeciwnika o łamanie niniejszego regulaminu jest zobligowana przedstawić dowody winy do Organizatora na własną rękę i koszt

§9.

Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane w czasie całego meczu i zaraz po jego zakończeniu ustnie do sędziego, który ten fakt odnotuje w protokole i dokonuje natychmiastowej weryfikacji zawodnika, który ma okazać dowód tożsamości (patrz IV §6).

Weryfikacja odbywa się w obecności kapitanów obydwu zainteresowanych drużyn i sędziego. Wynik weryfikacji zostaje odnotowany w protokole ewentualne decyzje Organizator podejmie do trzech dni roboczych. W innym terminie protesty odnośnie tożsamości zawodników nie będą uwzględniane.

§10.

Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika jest równoznaczne z walkowerem.
Weryfikowany będzie mecz, którego dotyczy protest.

§11.

Jeżeli nieuprawniony zawodnik brał udział we wcześniejszych meczach niż ten, którego dotyczy weryfikacja lub późniejszych (po weryfikacji) zostanie nieodwołalnie zdyskwalifikowany na 2 lata zakazu występowania w rabczańskich ligach, a na drużynę dopuszczającą się takiego wykroczenia zostaje nałożona kara w wysokości 300 zł, którą należy najpóźniej 5 dni po wydaniu decyzji wpłacić  Organizatorowi w innym przypadku drużyna nie zostanie dopuszczona do dalszych rozgrywek i będą nakładane na nią kary walkowerów.

ART. VII
PRZEPISY DOTYCZĄCE KAR

§1.

Pkt.a Kary czasowe wynoszą 2, 5 minut w zależności od przewinienia.

• O karach czasowych decyduje podczas rozgrywania spotkania sędzia

• Przewinienia drobne takie jak: zagranie przy wznowieniach przed gwizdkiem przy żądaniu  zagrania na gwizdek, zła zmiana (za dużo graczy na boisku) lub utrudnianie gry przy wznowieniach - będą karane 2 min bez otrzymania żółtej kartki. Pozostałe przewinienia będą karane żółtą kartką, która jest równoznaczna z otrzymaniem kary 2 min.

• Kara 5 min równoznaczna jest z otrzymaniem czerwonej kartki.

W przypadku otrzymania kary 2 minutowej zawodnik ukarany przebywa w okolicach środka boiska. Ukarany zawodnik karą minutową powrócić na boisko może tylko w przypadku:

• straty bramki przez jego drużynę
• po upływie czasu kary za wyraźną zgodą sędziego

Jeżeli zawodnik uzyska w różnych meczach trzy lub więcej żółtych kartek zostaje ukarany w następujący sposób:

• 3 żółte - mecz przerwy

• 5 żółtych - mecz przerwy
• 7 żółtych - 2 mecze przerwy
• 8 żółta kartka – relegacja z ligi z zakazem gry na 1 rok
• walkower pierwszy 50zł , drugi100 zł

Po pierwszej rundzie rozgrywkowej nie następuje kasacja kartek żółtych i czerwonych.

Pkt.b Jeżeli zawodnik w jednym meczu otrzyma dwie żółte kartki to automatycznie otrzymuje kartkę czerwoną. Otrzymanie kartki czerwonej po dwóch żółtych lub bezpośrednio zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartka to jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut, dopiero po upływie czasu kary drużyna ma możliwość wprowadzenia zawodnika z ławki, jeżeli wcześniej nie dojdzie do zakończenia spotkania i jeżeli jest to inny zawodnik niż ukarany i niezależnie od tego czy w czasie kary drużyna straciła bramkę.
Kary za czerwoną kartkę:

• czerwona kartka bezpośrednio w meczu (sytuacja ratunkowa) oraz po dwóch żółtych —brak kary dodatkowej

• czerwona kartka bezpośrednio w meczu - 1 mecz pauzy lub więcej (opis sędziego)

Na okoliczność otrzymania czerwonej kartki:

- Po zakończeniu meczu sędzia sporządza protokół z opisem zaistniałej sytuacji.

- Protokół podpisują kapitanowie drużyn biorących udział w danym meczu. Odmowa podpisania protokołu przez kapitana wiąże się z otrzymaniem walkowera przez jego drużynę, a osoba ukarana czerwoną kartką otrzymuje karę finansową oraz karę absencji w następnych meczach.  Sędzia jest zobowiązany najpóźniej na następny dzień określić wysokość kary(zakaz gry zawodnika od 1 do całkowitego wykluczenia z rozgrywek)

- Odwołanie od decyzji sędziego pisemnie składa kapitan drużyny do 3 dni do Organizatora rozgrywek. Brak odwołania powoduje dobrowolne poddanie się karze jaką wymierzy sędzia.

- Organizatorzy podejmują decyzję o utrzymaniu, zmianie lub anulowaniu kary za czerwoną kartkę. Decyzję Organizatorów zamieszczona zostanie na stronie internetowej najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem następnej kolejki rozgrywkowe

Pkt.c Wszelkie informacje na temat żółtych i czerwonych kartek oraz zawodników mających odbyć w/w kary zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Dodatkowo każdy kapitan drużyny, w której występuje ukarany zawodnik zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie

Pkt.d Za zakłócanie porządku na obiekcie uczestnicy mogą zostać ukarani kartkami przez sędziego w każdym momencie np:

• przed meczem, w trakcie przerwy i po meczu

• w momencie przebywania zawodnika na trybunach jako kibica

• do momentu opuszczenia obiektu sportowego. W takim przypadku sędzia sporządza notatkę dla Organizatora w celu wyciągnięcia sankcji karnych wypisanych w Pkt.a lub Pkt.b wobec danego zawodnika.

Pkt.e Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja drużyn Fair Play:

• Kara 2 minutowa - 0 pkt
• Kara 2 minutowa - Żółta kartka - 1pkt
• Czerwona kartka sytuacja ratunkowa - 2 pkt
• Czerwona kartka po 2 żółtych w meczu – 3 pkt
• Czerwona bezpośrednio w meczu lub walkower techniczny - 4pkt
• Walkower - 10 pkt

Drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów otrzyma okolicznościowy Puchar Fair Play na zakończenie rozgrywek. Fair Play (z ang. czysta gra) – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair Play można poznać po godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki.

§2.

Drużyna która nie stawi się w określonym terminie i czasie na boisku (dopuszczalne spóźnienie do 6 min) zostaje ukarana walkowerem czyli 0 pkt i -3 bramki z dotychczasowego dorobku wynik meczu 3:0 dla drużyny przeciwnej. W wyniku zdekompletowania drużyny podczas trwania spotkania(kary, kontuzje) przyznaje się walkower techniczny i wynik meczu 3:0 dla drużyny przeciwnej lub wynik z boiska o ile jest wyższy niż 3:0. Walkower techniczny nie jest traktowany jako celowe unikanie gry i w takim wypadku nie dyskwalifikuje drużyny. W szczególnych przypadkach drużyna może zostać ukarana karą finansową 30 zł za walkower techniczny.

§3.

W przypadku uzyskania przez drużynę 3 walkowera drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek, a zdobyte przez nią punkty, jeżeli nie rozegrała więcej niż 50% spotkań anulowane.

§4.

Drużynie wykluczonej nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

§5.

Jeżeli drużyna w II-rundzie rozgrywek w 3-ch ostatnich meczach otrzyma walkowera poprzez nie stawienie się na zawody dodatkowo zostanie ukarana odjęciem 3 pkt. Z dotychczasowego dorobku.

§6.

Zawodnik krytykujący postanowienia sędziego po zakończonym meczu może zostać ukarany tak jak stanowi o tym pkt.1  ppkt. a) lub b).

§7.

Zawodnicy, kibice oraz osoby postronne zakłócające porządek na terenie obiektu mogą zostać wezwane do jego opuszczenia, a jeżeli zajdzie potrzeba zostanie wezwana Policja na teren obiektu na koszt zakłócających porządek i regulamin hali sportowej gimnazjum w Skawie

§8.

Każdy objaw chuligaństwa, niszczenia mienia na hali, braku kultury osobistej poprzez pisanie pomówień na forach internetowych lub wygłaszanie oszczerstw wobec Organizatora lub sędziów prowadzących mecze w RLHPN, będzie surowo karane poprzez odsunięcie zawodnika w rozgrywania spotkań do wyrzucenia całej drużyny z rozgrywek z dożywotnim zakazem gry w RLHPN dla poszczególnych zawodników włącznie.

ART. VIII
PRZEPISY DOTYCZĄCE PUNKTACJI I NAGRÓD

§1.

Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” (mecz i rewanż). Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt przegrana to 0 pkt.

§2.

O końcowym miejscu w tabeli decyduje ilość zdobytych pkt. w całych rozgrywkach, jeżeli wystąpi sytuacja gdzie więcej drużyn będzie z tym samym dorobkiem punktowym o kolejności w tabeli decyduje:

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami (bezpośrednie mecze)

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu

e. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a,b,c;  a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności w tabeli, zarządza się spotkanie dodatkowe pomiędzy tymi drużynami wyniki bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi ustali miejsce w tabeli.

§3.

Nagrody:

• Dyplomy dla wszystkich drużyn za udział w rozgrywkach
• Za zajęcie miejsc w lidze - pamiątkowe puchary 
• Puchar Fair Play
• W każdej lidze pamiątkowe statuetki dla:

- „Król strzelców” – zawodnik z największą ilością zdobytych bramek

- „Najlepszy bramkarz” i „Najlepszy zawodnik”– zawodnik wybrany przez drużyny, sędziów i  Organizatorów w czasie całego sezonu. Drużyny nie mogą oddać głosu na swojego zawodnika.

ART. IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Organizatora w każdym czasie.

2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.rlhpn.rabka.pl i wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna interpretacja należy do Organizatora ligi

4. Regulamin podpisują wszyscy kierownicy drużyn uczestniczących w rozgrywkach RLHPN co stanowi, że zostali z nim zaznajomieni.

5. Wraz z regulaminem obowiązują uczestników i kibiców:

- ustawa z dnia 18.01.1996 r.o kulturze fizycznej. (Dz. U. Nr 25, poz. 113)

- ustawa z dnia 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z1997 nr 106, poz.680; z 19984 nr.106, poz. 668

6. Ostateczny głos we wszystkich sprawach spornych należy do Organizatora

*Czynnie uprawiających piłkę nożną *-uznaje się każdą osobę występującą w rozgrywkach OZPN oraz PPPN w roku startu obecnej edycji RLHPN.

Poprawiony: niedziela, 01 grudnia 2019 20:16
 


Wyniki ostatniej kolejki

Rabczańska Liga OPEN 2022
śro, lipiec 06, 2022
KDR - NOK 3 : 4
GRA - FUR 5 : 2
PEA - OLD 2 : 2
Widok rozszerzony

Tabela

Pełna
  MF/ARP
OLDBOJE1040:291122
Nokaut1048:321621
KDRK1041:172419
PEAKY BLINDERS1038:30819
GRAJKI1023:50-276
Furioza1015:47-321

Wyniki z trzech kolejek

9.
Kolejka
10.
Kolejka
GRA - NOK 4:5
FUR - PEA 3:9
OLD - KDR 1:5
KDR - NOK 3:4
GRA - FUR 5:2
PEA - OLD 2:2

Najbliższa kolejka

Sezon zakończony!!!

Losowy Zawodnik

Nokaut
Bartek Wójciak
Bartek Wójciak
zawodnik

Król strzelców

Konrad Gacek (NOK)   16
Kamill Wójciak (PEA)   12
Piotr Stolarczyk (KDR)   9
Kamil Rusnak (KDR)   9
Patryk Mrożek (OLD)   9
Peter Kosowski (GRA)   8
Szymon Wróbel (PEA)   8
Jakub Jagosz (NOK)   8
Bartek Głowa (OLD)   7
Samuel Rusnak (KDR)   6
Pełna tabela